Historické články

NOVĚ!! Dojmy mladého muže z cest - článek o obchodních cestách mladého Ladislava Rotta, pozdějšího druhého majitele proslulého obchodního domu V. J. Rott na pražském Malém náměstí, a jeho dojmech z cizích zemí (Rusko, Řecko, Egypt...) na základě jeho korespondence s rodiči a sestrou z počátku 70. let 19. století. Věnováno Jirkovi G. k jeho třicátým narozeninám.

Jako pavouk saje jed i z růže - zatím nepublikovaný článek o francouzské kongregaci sv. Ludvíka a sporu o její rektorské křeslo začátkem 70. let 17. století - Julius Albrecht Libštejnský z Kolovrat versus Dr. Maggauer a Dr. Kyblin. Připravuje se vydání v Pražském sborníku historickém.

Předbělohorská kniha kšaftů města Domažlic a možnost jejího využití k výzkumu každodenního života - vyšlo v Západočeském sborníku historickém 6/2000, s. 117 - 178 - původně seminární práce na FF UK (ze 3. ročníku) - materiálová, vychází z knihy testamentů prakticky bez studia dalších městských materiálů. Výsledky moc nepřekvapí, přece jenom se jednalo o docela malé město bez nějakých mimořádně zajímavých pozůstalostních souborů.

Kriminalita na Ostrovsku v letech 1666 - 1705 - vyšlo v Západočeském historickém sborníku č. 7. Opět jde o materiálovou práci (tentokrát z 5. ročníku) na základě části (cca sta) kriminálních spisů Vrchního soudu v Ostrově (nad Ohří). Delikty proti životu a zdraví (13 násilných trestných činů ve sledovaném období), majetku, mravnosti (značné procento).

"Francouzský" požár Prahy v roce 1689 a jeho pozadí - první pokus o nějaký článeček (cca 30 stran) napsaný během přípravy mé diplomové práce na toto téma. Psala jsem ho pro studentskou vědeckou konferenci v Českých Budějovicích roku 2000, v jejímž sborníku také vyšel, v době, kdy jsem ještě neměla všechny podklady pohromadě, takže teď vím asi o třech faktických chybách. Naštěstí se jedná o drobnosti. Základem článku je popis požáru a následných procesů s údajnými paliči.

"Francouzský" požár Prahy a jeho okolnosti. 21. červen 1689 - konečný název mé diplomové práce obhájené na katedře archivnictví roku 2002, v jejíž knihovně je také k nalezení. Vedoucím byl PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Vzhledem k rozsahu práce (180 stran a obrázky) ji nemohu na stránky umístit, v odkazu je pro představu k nalezení jenom obsah.

Obrázek hořící Prahy zde (reprodukce je, pro pořádek, převzata z publikace Nové Město pražské 1348 - 1784, Praha 1998, s. 97, tak ne aby si ji někdo kopíroval bez řádné citace!).